نمونه سوالات دروس تخصصی استخدامی آموزش و پرورش سال 97

  • ۱۹:۱۳

برای مشاهده و دانلود نمونه سوالات رشته ها و مشاغل آزمون استخدامی امسال آموزش و پرورش اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده و دانلود نمونه سوالات رشته های  مختلف آزمون استخدامی امسال آموزش و پرورش اینجا را کلیک کنید

نمونه سوالات دروس تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97
جدول شماره 1-کد و عناوین شغلی و مواد آزمون هریک از آنها کد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2702 کاردان دامپزشکی 1نمونه سوالات دروس تخصصی استخدامی آموزش و پرورش سال 97  آشنایی با بیماریهای دام و طیور، 2 اقدامات بهداشتی پرورش دام و طیور، 3 بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی، 4 واکسیناسیون دام و طیور 139 کارشناس حقوقی 1 حقوق خصوصی (مدنی، تجارت و آیین دادرسی مدنی)، 2 حقوق جزا (جزای عمومی، جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری)، 3 حقوق عمومی (اداری و اساسی) 242 کارشناس معماری -1 مبانی نظری معماری، 2- بیان معماری و معماری منظر، 3- قوانین شهرسازی و معماری و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری، 4- تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری، 5- مبانی زیستمحیطی در شهرسازی و معماری 1258 کارشناس اوقاف -1 حقوق مدنی (مباحث مربوط به اموال و عقود)، 2- آیین دادرسی مدنی، 3- حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، 4- حقوق ثبت، 5- حقوق اداری، 6- متون فقه (وقف و مباحث مربوط به آن) 2703 کارشناس بهداشت دام و فراوردههای دامی 1 بهداشت و بیماریهای دام (بهداشت و بیماریهای انواع دام بهداشت اماکن دامی بهداشت خوراک)، 2 بهداشت فراوردههای دامی (بهداشت اماکن و تجهیزات بهداشت فراوردهها (ارگانولپتیک شیمیایی میکروبی) سیستمهای مدیریت بهداشتی) 3029 حسابدار 1 حسابداری مالی، 2 حسابداری دولتی، 3 اصول تنظیم و کنترل بودجه، 4 قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات، 5- مدیریت مالی 3104 کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 1 میکروبیولوژی اختصاصی دامپزشکی (باکتری، ویروس، انگل و قارچشناسی)، 2 روشهای آزمایشگاهی کنترل کیفی (فراوردههای دامی، خوراک دام، دارو و فراوردههای بیولوژیکی دامپزشکی)، 3 آزمونهای سرولوژیک و کلینیکال پاتولوژی و پاتولوژی دامپزشکی، 4 نمونهبرداری، آمادهسازی نمونهها و کنترل کیفیت در آزمایشگاههای دامپزشکی 3111 کارشناس امور اداری 1 مبانی سازمان و مدیریت، 2 مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، 3 مدیریت تحول، 4 حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری 3124 کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح شرعی) 1 فقه (کتابهای شرح لمعه (شهید ثانی)، تحریرالوسیله (امام خمینی (ره)، جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفی) مباحث صید و ذباحه)، 2 قانون، آییننامه و دستورالعمل اجرایی مربوط به نظارت شرعی بر ذبح و صید، 3 آیاتالاحکام مربوط به صید و ذبح 3130 کارشناس امور سختافزار رایانه 1 معماری کامپیوتر، 2 شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه، 3 مدارهای منطقی و الکترونیکی 3138 کارشناس بررسی اسناد و مدارک 1 مبانی سازمان و مدیریت، 2 مدیریت اسناد و گزارشنویسی، 3 ارتباطات سازمانی، 4 روش تحقیق 3145 کارشناس برنامه و بودجه 1 اقتصاد کلان و مالیه عمومی، 2 اصول حسابداری، 3 تئوریهای مدیریت، 4 بودجهریزی و حسابداری دولتی 3150 کارشناس تحلیلگر سیستم 2 مهندسی نرمافزار، 3 شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه، ،C++ 1 برنامهنویسی پیشرفته 4 پایگاه دادهها 3170 کارشناس روابطعمومی 1 اصول روابطعمومی، 2 مبانی ارتباطات اجتماعی، 3 مبانی سازمان و مدیریت، 4 آیین نگارش در روزنامهنگاری و روابطعمومی 3213 مسئول خدمات مالی 1- حسابداری دولتی، 2- حسابداری مالی، 3- بودجه، 4- مدیریت مالی 3287 کارشناس اطلاعات جغرافیا و سنجش از دور 3 تفسیر عکسهای هوایی، ،GIS)) 1 سنجش از دور، 2 سیستم اطلاعات جغرافیایی 4 نقشهبرداری، 5 نقشهخوانی 16 کد شغل عنوان شغل مواد آزمون 3374 کارشناس امور حمل و نقل 1 برنامهریزی حملونقل، 2 مهندسی ترافیک، 3 تحقیق در عملیات، 4 اقتصاد حملونقل، (ITS) -5 سیستمهای حملونقل همگانی (عمومی) و هوشمند 3375 کارشناس راه، ساختمان و شهرسازی 2- تکنولوژی بتن، 3 مکانیک ،( 19 و 21 ،12 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ، 1 مقررات ملّی ساختمان (مباحث 3 جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازهها)، 4 مکانیک خاک و پی، 5 نقشهبرداری و شهرسازی، 6 راهسازی و روسازی راه، 7- اصول و مبانی گودبرداری 3376 کارشناس مطالعات اقتصادی راه، مسکن و شهرسازی -1 مسائل اقتصاد ایران، 2- اقتصاد خرد و کلان، 3- آمار و اقتصادسنجی، 4- اقتصاد حمل و نقل، 5- زبان تخصصی 3380 کارشناس امور صید و صیادی 1 1 قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، 2 پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، 3 بومشناسی دریا، 4 شناخت ابزار و ادوات صید، 5 روشهای صید آبزیان، 3384 شغلی کارشناس امور صید و صیادی 2 1 پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان، 2 شناسایی ابزار و ادوات صید و تجهیزات الکترونیکی صیادی، 3 بومشناسی دریا، 4 اقتصاد، قوانین و مقررات شیلاتی، 5 طراحی ادوات صیادی، 6 اصول مدیریت صید پایدار 3413 کارشناس امور مسابقات قرآنی 1- علوم قرآنی، 2- علوم حدیث، 3- تجوید، 4- تفسیر، 5- ادبیات و مفاهیم قرآنی، 6- برنامهریزی فرهنگی 3414 کارشناس امور دینی بقاع متبرکه -1 فقه وقف، 2- حقوق وقف، 3- برنامهریزی فرهنگی، 4- مدیریت فعالیتهای فرهنگی، 5- اماکن مهم مذهبی و بقاع مهم متبرکه ایران 3415 کارشناس اقتصادی موقوفات -1 اقتصاد خرد، 2- اقتصاد کلان، 3- مالیه عمومی و بودجه، 4- اقتصاد اسلامی، 5- برنامهریزی و توسعه اقتصادی 229 کارشناس آزمایشگاه محیط زیست 1 شیمی محیط زیست (آب، خاک، هوا)، 2 آلودگیهای محیط زیست و اثرات آلایندهها، 3 علوم میکروبیولوژی در محیط زیست، 4 آزمونهای موردنیاز در زمینه محیط زیست و بهداشت محیط، 2705 کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی 1 مدیریت بهداشت و بیماریهای دام، طیور، آبزیان و ...، 2 اپیدمیولوژی دامپزشکی، 3 ایمنیشناسی کاربردی دامپزشکی، 4 بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان 3001 بازرس 1 نظریههای سازمان و مدیریت، 2 مدیریت مالی پیشرفته، 3 نظارت و بازرسی معاملات دولتی، 4 حقوق اداری، 5 قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات 3032 حسابرس 1 تئوری حسابداری، 2 حسابداری مالی، 3 حسابرسی پیشرفته، 4- حسابداری مدیریت، 5- مدیریت مالی پیشرفته، 6- کلیات مبارزه با پولشویی 3141 کارشناس برنامهریزی 1 1 اقتصاد خرد پیشرفته، 2 اقتصاد کلان پیشرفته، 3 آمار و اقتصادسنجی، 4 برنامهریزی و توسعه اقتصادی، 5 زبان تخصصی 3142 کارشناس برنامهریزی 2 1 نظریههای سازمان و مدیریت، 2 مدیریت مالی، 3 تحقیق در عملیات پیشرفته، 4 مدیریت استراتژیک پیشرفته، 5- خطمشیگذاری و تصمیمگیری 3148 کارشناس برنامهریزی 1 تکنیکهای خاص تحقیق، 2 روش تحقیق در علوماجتماعی، 3 آمار کاربردی، 4 نظریههای جامعهشناسی، 5 جامعهشناسی شهری، 6- جامعهشناسی روستایی 3151 کارشناس تحلیلگر سیستم 1 -2 مهندسی نرمافزار، 3- شبکههای کامپیوتری و امنیت ،(C++) -1 برنامهنویسی پیشرفته شبکه، 4- پایگاه دادهها، 5- کلیات مبارزه با پولشویی 3152 کارشناس تحلیلگر سیستم 2 -1 تحلیل سیستم، 2- تحقیق در عملیات پیشرفته، 3- آمار مهندسی، 4- برنامهریزی و مدیریت پروژه، 5- کلیات مبارزه با پولشویی 3169 کارشناس روابط بینالملل 1 اصول روابط بینالملل، 2 حقوق بینالملل عمومی، 3 سازمانهای بینالمللی، 4 مطالعات منطقهای و مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم، 5 زبان تخصصی 17 کد شغل عنوان شغل مواد آزمون 3175 کارشناس شبکه 1 شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه، 2 سیستمعامل، 3 مدارهای منطقی و الکترونیکی، 4 معماری کامپیوتر 3279 برنامهنویس سیستم SQL) 3 پایگاه دادهها ،(ASP.NET) 2 طراحی صفحات وب ،(C++) 1 برنامهنویسی پیشرفته 4 سیستمعامل، 5- طراحی الگوریتم و ساختمان دادهها ،(Oracle و 3377 کارشناس برنامهریزی 3 1 اصول مدیریت و تئوری سازمان، 2 تحقیق در عملیات، 3 برنامهریزی استراتژیک، 4 تجزیه و تحلیل سیستمها، 5- اقتصاد مهندسی پیشرفته 3379 کارشناس صنایع و فراوری محصولات آبزیان 1 اقتصاد و بازاریابی شیلات، 2 فراوری محصولات شیلاتی، 3 نگهداری محصولات شیلاتی، 4 کنترل کیفیت فراوردههای شیلاتی، 5- مدیریت فراوری محصولات شیلاتی 3382 کارشناس سازههای دریایی 1 هیدرولیک دریا، 2 طراحی سازههای دریایی، 3 اجرای سازههای دریایی، 4 ژئوتکنیک دریایی، 5 جانمایی سازههای دریایی 3383 کارشناس تولید، تکثیر و پرورش آبزیان 1 اقتصاد، قوانین و اصول مدیریت شیلاتی، 2 تکثیر و پرورش ماهی و سایر آبزیان، 3 تغذیه آبزیان پرورشی، 4 ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان، 5 بهداشت و بیماریهای آبزیان، 6 مدیریت آبزیپروری 3387 کارشناس بررسی آلودگی آب و خاک 1 مهندسی محیط زیست، 2 هیدرولوژی مهندسی، 3 آلودگی خاک، 4 آبهای زیرزمینی، 5 مهندسی منابع آب، 3388 کارشناس بررسی آلودگی هوا و جو 1 مهندسی محیط زیست، 2 آلودگی هوا و سنجش آلایندههای هوا، 3 تحلیل سیستمهای انرژی، 4 کنترل انتشار آلایندهها از منابع ساکن و متحرک، 5 فیزیک جو 3389 کارشناس بیماریهای حیات وحش 1 زیستشناسی حیاتوحش، 2 بهداشت و پرورش دام، 3 ویروسشناسی و بیماریها، 4 اصول معاینه دام، 5 بیماریهای درونی دامهای بزرگ و کوچک، 6 بیماریهای طیور 3390 کارشناس پایش محیط زیست 1 مهندسی محیط زیست، 2 آلودگی خاک، 3 آلودگی هوا، 4 مدیریت مواد زاید جامد، 5 مهندسی منابع آب 3391 کارشناس حیات وحش 1 بومشناسی حیاتوحش، 2 شناخت محیط زیست، 3 فیزیولوژی جانوری، 4 بیوشیمی، 5 زیستشناسی سلولی و مولکولی 3392 کارشناس زیستگاههای آبی 1 فیزیولوژی جانوران آبزی، 2 زیستشناسی دریا، 3 بومشناسی دریا، 4 شناخت محیط زیست، 5 هیدرولوژی 3393 کارشناس زیستگاههای خشکی 1 انسان و محیط زیست، 2 بیوشیمی، 3 طرح آزمایشات، 4 اکولوژی پیشرفته، 5 جغرافیای گیاهی و فلور ایران 3394 کارشناس موزه تاریخ طبیعی 1 فیزیولوژی گیاهی، 2 فیزیولوژی جانوری، 3 سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی، 4 زمین- شناسی ایران، 5 شناخت محیط زیست 3397 کارشناس آموزش و ترویج حفاظت محیط زیست 1 نظریههای جامعهشناسی، 2 بررسی مسائل اجتماعی، 3 ترویج و آموزش منابع طبیعی، 4 حفاظت خاک، 5 جامعهشناسی روستایی 3398 کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین 3 ارزیابی محیط زیست، ،RS)) 2 سنجش از دور ،GIS)) 1 سیستم اطلاعات جغرافیایی 4 آمایش سرزمین، 5 مدیریت محیط زیست 3- روشهای آماری، 4- رگرسیون، 5- استنباط آماری ، 2- نمونهگیری 2 ، 3407 کارشناس برنامهریزی آمار 1- نمونهگیری 1 3408 کارشناس برنامهریزی بازرگانی 1 اقتصاد بینالملل (تجارت و مالیه بینالملل)، 2 تحقیقات بازاریابی، 3 حقوق بازرگانی بینالمللی، 4 اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری، 5- مدیریت استراتژیک، 6- اقتصاد و بازاریابی شیلات 18 کد شغل عنوان شغل مواد آزمون 3409 کارشناس فنی آبزیان 1 هیدرولیک، 2 هیدرولوژی، 3 طراحی سازههای آبی، 4 اجرای سازههای آبی، 5- کنترل و تعمیر سازههای آبی 3412 کارشناس برنامهریزی مبارزه با پولشویی 1 مبانی و اصول برنامهریزی و مدیریت، 2 اقتصاد خرد و کلان، 3 آمار، احتمال و اقتصادسنجی، 4 برنامهریزی و توسعه اقتصادی، 5- کلیات مبارزه با پولشویی 2575 هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک) 3 کارگاه مدار فرمان و ،(DC و AC) 1 مدارهای الکتریکی، 2 ماشینهای الکتریکی سیمپیچی، 4 تأسیسات الکتریکی و کارگاه، 5 رسم فنی، 6 اندازهگیری الکتریکی 2576 هنرآموز (استادکار کامپیوتر) 1 برنامهسازی کامپیوتر، 2 بستههای نرمافزاری و کارگاه، 3 شبکههای کامپیوتری، 4 بانک 5 سختافزار و کارگاه، 6 سیستمعامل ،Access اطلاعاتی 2577 هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو) 1 تکنولوژی مولد قدرت، 2 تکنولوژی انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)، 3 تکنولوژی برق خودرو، 4 تکنولوژی شاسی و بدنه، 5 تکنولوژی سوخترسانی، 6 تکنولوژی موتورهای دیزل 2578 هنرآموز (استادکار تأسیسات) 1 تأسیسات بهداشتی و کارگاه، 2 تأسیسات حرارتی و کارگاه، 3 تأسیسات برودتی و کارگاه، 4 رسم فنی و نقشهکشی تأسیسات، 5 برق تأسیسات 2581 هنرآموز (استادکار صنایع چوب) 1 تکنولوژی کارگاه صنایع چوب، 2 مواد اولیه صنایع چوب، 3 ابزار و ماشینآلات صنایع چوب، 4 رسم فنی 2582 هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) 1 تکنولوژی الگو، 2 تکنولوژی دوخت، 3 طراحی اندام و رنگشناسی، 4 شناخت الیاف و بافت پارچه 3322 هنرآموز (استادکار ساخت وتولید) 1 تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز، 2 تراشکاری و کارگاه، 3 فرزکاری و کارگاه، 4 سنگزنی و کارگاه، 5 رسم فنی 3324 هنرآموز (استادکار الکترونیک) 1 مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه، 2 مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه، 3 رسم فنی، 4 الکترونیک صنعتی، 5 ابزار دقیق و کنترل، 3326 هنرآموز (استادکار ساختمان) 1 رسم فنی و نقشهکشی عمومی ساختمان، 2 تکنولوژی قالببندی و آرماتور، 3 نقشهبرداری ساختمان، 4 تکنولوژی ساختمانهای فلزی و بتنی، 5 نقشهکشی به کمک کامپیوتر با نرمافزار اتوکد 3328 هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) 1 نیمساختههای فلزی و کارگاه، 2 جوشکاری برق و کارگاه، 3 جوشکاری گاز و کارگاه، 4 رسم فنی، 5 علم مواد 3378 هنرآموز (استادکار چاپ) 1- چاپ و روشهای تولید، 2- موادشناسی، 3- آمادهسازی چاپ، 4- عملیات پس از چاپ 2524 هنرآموز حسابداری 3 حسابداری شرکتها، 4 حسابداری ، 1 مفاهیم و روشهای آماری، 2 اصول حسابداری 1 و 2 صنعتی، 5 کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2584 هنرآموز تأسیسات 1 تأسیسات بهداشتی ساختمان، 2 تأسیسات حرارتی و کارگاه، 3 تأسیسات برودتی و کارگاه، 4 برق تأسیسات، 5 رسم فنی و نقشهکشی تأسیسات، 2593 هنرآموز صنایع غذایی -1 اصول صنایع غذایی، 2- فرآوردههای دامی، 3- فرآوردههای گیاهی، 4- ماشینهای صنایع غذایی، 5- میکروبیولوژی مواد غذایی و عملیات، 2594 هنرآموز صنایع دستی -1 هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران، 2- تاریخ هنر ایران و جهان، 3- مبانی هنرهای تجسمی، 4- طراحی سنتی، 5- هندسه نقوش، 6- شناخت مواد و مصالح 2596 هنرآموز متالورژی -1 فیزیک حرارت، 2- متالورژی فیزیکی، 3- عملیات حرارتی و متالوگرافی، 4- ریختهگری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی، 5- اصول ریختهگری 2597 هنرآموز الکترونیک 4- مبانی و آزمایشگاه ، 3- الکترونیک 1 و 2 ، -1 ریاضی مهندسی، 2- مدارهای الکتریکی 1 و 2 مخابرات و رادیو، 5- مدارهای منطقی 19 کد شغل عنوان شغل مواد آزمون 2598 هنرآموز علوم دامی -1 پرورش دام و طیور، 2- تغذیه دام، 3- ژنتیک و اصلاح نژاد دام، 4- میکروبیولوژی و آزمایشگاه، 5- تشریح و فیزیولوژی 2601 دبیری هنر 1- مبانی هنرهای تجسمی، 2- طراحی، 3- خلاقیت تصویری، 4- درک عمومی هنر 2602 دبیری تاریخ -1 تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی رنسانس قرون جدید))، 2- تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)، 3- تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین ایران میانه تا پایان صفوی)، 4- تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی) 2609 مراقب سلامت -1 کلیات خدمات بهداشتی، 2- آموزش بهداشت و ارتباطات، 3- تغذیه و بهداشت مواد غذایی، -4 بهداشت مدارس، 5- آخرین دستورالعمل برنامه ایمنسازی کشوری کمکهای اولیه 2611 دبیر علوماجتماعی -1 مبانی جامعهشناسی، 2- روش تحقیق، 3- نظریههای جامعهشناسی، 4- مفاهیم و حوزههای جامعهشناسی 2613 مربی امور تربیتی مدارس -1 تعلیموتربیت اسلامی، 2- فلسفه و مبانی تعلیموتربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش، 3- سبک زندگی اسلامی ایرانی، 4- آشنایی با علوم قرآنی، 5- مباحث فرهنگی روز، -6 رفتار و روابط انسانی در مدرسه، 7- مبانی روانشناسی عمومی و رشد 2614 هنرآموز ماشینهای کشاورزی -1 آب، خاک و گیاه، 2- ماشینهای کشاورزی (تهیه زمین، داشت و برداشت)، 3- سرویس و کاربرد تراکتور مکانیک خاک و طراحی پی، 4- سیستمهای آبیاری، 5- محاسبات فنی، 3036 دبیر ادبیات فارسی 1 نظم و نثر فارسی، 2 کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات فنون ادبی عروض و قافیه سبکشناسی)، 3 زبان فارسی (املا نگارش و ویرایش دستور زبان) 3037 دبیر تربیتبدنی -1 روش تدریس در تربیتبدنی، 2- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، 3- مبانی فیزیولوژی ورزشی، 4- سنجش و اندازهگیری در تربیتبدنی، 5- مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی 3038 دبیر ریاضی -1 مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی معادلات دیفرانسیل آمار و احتمال)، 2- مبانی آنالیز ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددی، 3- اصول آموزش ریاضی، 4- خلاقیت ریاضی 3039 دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 1- زبانشناسی، 2- اصول و تئوریهای تدریس، 3- آزمونسازی، 4- روش تحقیق 3040 دبیر زیستشناسی 1 زیست سلولی و مولکولی، 2 بیوشیمی، 3 ژنتیک، 4 فیزیولوژی جانوری و گیاهی، 5 میکروبیولوژی 3041 دبیر شیمی 2 و 3 و طیفسنجی، ، 3 شیمی آلی 1 ، 2 شیمی معدنی 1 و 2 ، 1 شیمی فیزیک 1 و 2 2 و دستگاهی ، 4 شیمی تجزیه 1 3042 دبیر عربی 1 قواعد صرف و نحو (کاربردی)، 2 ترجمه، تعریب، درک مطلب، 3 علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض)، 4 تاریخ ادبیات و نقد ادبی 3043 دبیر علومتجربی 2 و 3 و طیفسنجی، 2 شیمی تجزیه 1 و 2 و دستگاهی، 3 مجموعه فیزیک ، 1 شیمی آلی 1 (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی، امواج نور و حرارت)، 4 زیست سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی 3044 دبیر فیزیک مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک الکتریسیته مغناطیس فشار هیدرواستاتیک حرکت نوسانی و امواج نور حرارت و ترمودینامیک فیزیک جدید) 3246 هنرآموز ساختمان 1 استاتیک و مقاومت مصالح، 2 طراحی و اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی، 3 اصول نقشهکشی و رسم آن به کمک کامپیوتر، 4 تکنولوژی کارگاه قالببندی و آرماتور، 5 نقشهبرداری ساختمان 3248 هنرآموز زراعی و باغی 1 حفظ و اصلاح نباتات، 2 تولید محصولات زراعی و باغی، 3 ماشینهای زراعی و باغی، 4 گیاهشناسی، 5 آب و خاک 20 کد شغل عنوان شغل مواد آزمون 3249 هنرآموز صنایع چوب 1 خواص فیزیکی و مکانیکی چوب، 2 خشک کردن و نگهداری چوب، 3 محاسبات فنی صنایع چوب، 4 تکنولوژی کارگاه و ماشینآلات چوب، 5 نقشهکشی تخصصی صنایع چوب 3250 هنرآموز طراحی و دوخت 1 الگو و دوخت، 2 مبانی هنرهای تجسمی، 3 طراحی اندام و رنگشناسی، 4 علوم الیاف، 5 تاریخ هنر ایران و جهان، 6 تاریخ لباس، 3251 هنرآموز کامپیوتر 1 ذخیره و بازیابی اطلاعات، 2 برنامهنویسی پیشرفته، 3 شبکههای کامپیوتری و امنیت شبکه، 4 ساختمان دادهها، 5 طراحی الگوریتم، 6 پایگاه داده 3253 هنرآموز مکانیک خودرو 1 محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، 2 تکنولوژی سوخترسانی (بنزینی، دیزلی)، 3 تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، 4 تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو 3254 هنرآموز ناوبری 1 آتشنشانی و کمکهای اولیه پزشکی و بقا در دریا، 2 ملوانی و تخلیه و بارگیری، 3 روش مخابرات بینالمللی دریایی، 4 ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه 3318 هنرآموز نقاشی 1 شناخت مواد و مصالح تکنیکهای نقاشی، 2 مبانی هنرهای تجسمی، 3 تاریخ هنر ایران و جهان، 4 پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی، 5 مکاتب هنری ایران و جهان 3319 هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی 1 اصول مکانیکی دریایی (موتورهای دیزلی دریایی دیگهای بخار توربینهای بخار و گازی)، 2 مبانی هیدرولیک صنعتی، 3 ترمودینامیک، 4 اجزای ماشین، 5 مقررات ایمنی و زیستمحیطی دریایی، 3320 دبیر روانشناسی 1 روانشناسی عمومی، 2 روانشناسی رشد و شخصیت، 3 آسیبشناسی روانی، 4 روانشناسی اجتماعی، 5 آمار و روش تحقیق، 3330 هنرآموز معدن 1 تهویه، 2 استخراج معادن روباز، 3 استخراج معادن زیرزمینی، 4 کانیشناسی، 5 سنگشناسی، 6 چالزنی و انفجار، 7 باربری در معادن 3332 دبیری حرفهوفن ( کار و فنّاوری) الف) ویژه رشته مهندسی مکانیک: 1 محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک)، 2 تکنولوژی سوخترسانی (بنزینی، دیزلی)، 3 تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت، 4 تکنولوژی مولد قدرت و برق خودرو ب) ویژه رشته مهندسی مواد: 2- ترمودینامیک، 3- خواص فیزیکی مواد، 4- خواص مکانیکی مواد، ، -1 ریاضی عمومی 1 و 2 -5 خوردگی و اکسیداسیون مواد 3358 هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری -1 جوشکاری با برق و گاز و کارگاه، 2- تکنولوژی نیمساختههای فلزی و کارگاه، 3- استاتیک و مقاومت مصالح، 4- علم مواد، 5- رسم فنی 3360 هنرآموز کودکیاری -1 روانشناسی عمومی، 2- روانشناسی رشد کودک، 3- روانشناسی تربیتی، 4- اصول، مفاهیم و برنامهریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان، 5- بهداشت فردی و عمومی 6- ایمنی و کمک های اولیه 3362 هنرآموز سرامیک -1 شناخت و خواص مواد سرامیکی، 2- روشهای تولید سرامیک، 3- دیرگدازها، 4- اصول خشک کردن و پخت سرامیکها، 5- محاسبات فنی 3363 هنرآموز چاپ -1 روشهای گوناگون چاپ (کارگاههای چاپ افست، سیلک اسکرین، هلیوگراوور و دیجیتال)، -2 تاریخ فنّاوری چاپ، 3- شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی، تکنولوژی بستهبندی، تکنولوژی صحافی)، 4- شناخت مواد و مصالح چاپ 3364 هنرآموز نساجی -1 تکنولوژی نساجی (ریسندگی بافندگی)، 2- علوم الیاف (علوم الیاف فیزیک الیاف)، 3- رنگرزی و تکمیل (رنگرزی چاپ تکمیل) 21 کد شغل عنوان شغل مواد آزمون 3365 هنرآموز ساخت و تولید (ماشینابزار) -1 تکنولوژی ماشینهای ابزار و کارگاه، 2- رسم فنی، 3- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، -5 علم مواد، 6- سیستمهای اندازهگیری ،(CNC) اجزای ماشین)، 4- ماشینهای کنترل عددی 3366 دبیری اقتصاد - -1 اقتصاد خرد، 2- اقتصاد کلان، 3- اقتصاد ایران، 4- اقتصاد اسلامی، 5- اقتصاد بینالملل، 6 توسعه و برنامهریزی اقتصادی 3367 دبیری جغرافیا (جغرافیا) -1 جغرافیای شهری، 2- جغرافیای روستایی، 3- آب و هواشناسی، 4- ژئومورفولوژی، 5- جغرافیای GIS سیاسی، 6- سنجش از دور و 3368 دبیری جغرافیا (زمینشناسی) -1 پترولوژی، 2- رسوبشناسی و سنگ رسوبی، 3- دیرینهشناسی و فسیل، 4- زمینساخت، -5 زمینشناسی ایران، 6- اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم، 7- اطلاعات عمومی درباره نجوم 3369 آموزگار ابتدایی (ابتدایی) -1 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، 2- روانشناسی پرورشی، 3- روانشناسی رشد، 4- روشها و فنون تدریس، 5- اندازهگیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی 3371 دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی) 1 اندیشه اسلامی، 2- آیین زندگی، 3 شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه، 4 علوم و تفسیر قرآن، 5 احکام و تفسیر 3373 دبیر معارف اسلامی (فلسفه) 1 اصول و فلسفه آموزش و پرورش، 2- فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، 3 منطق، 4 فلسفه و کلام اسلامی، 5 تاریخ فلسفه 3399 آموزگار ابتدایی (استثنایی) -1 آموزش و پرورش استثنایی، 2- آموزش و پرورش افراد نابینا، 3- آموزش و پرورش افراد ناشنوا، 4- اختلالات گویایی، 5- اختلالات رشدی، 6- ژنتیک (نارساییهای استثنایی) 3400 مشاور واحد آموزشی -1 اصول و فنون مشاوره، 2- مشاوره مدرسه، 3- مشاوره خانواده، 4- راهنمایی و مشاوره شغلی، -5 روانشناسی تربیتی، 6- روانشناسی یادگیری 3401 هنرآموز الکتروتکنیک (الکتروتکنیک) 4 تکنولوژی ،(AC ،DC) 1 ریاضی مهندسی، 2 تحلیل مدارهای الکتریکی، 3 ماشینهای الکتریکی PLC و کارگاه مدار فرمان و سیمپیچی، 5 تأسیسات الکتریکی و کارگاه، 6 3402 هنرآموز الکتروتکنیک (مکاترونیک) -1 مجموعه دروس الکترونیک (الکترونیک مدار منطقی میکروکنترلر مدارهای الکتریکی و اتوماسیون حسگرها و مبدلها)، 2- مجموعه دروس مکانیک (هیدرولیک و پنوماتیک PLC روباتیک سختافزار MATLAB c++ اجزاء ماشین)، 3- مجموعه دروس کامپیوتر (زبان و معماری کامپیوتر) 3403 هنرآموز گرافیک (گرافیک) 1 مبانی هنرهای تجسمی، 2 عکاسی، 3 طراحی و تصویرسازی، 4 کارگاه گرافیک (خط در گرافیک، چاپ دستی، پایه و اصول صفحهآرایی)، 5 کاربرد رایانه و چاپ در گرافیک 3404 هنرآموز گرافیک (انیمیشن) 1- حرکتسازی، 2- فیلمنامه انیمیشن، 3- کامپیوتر انیمیشن، 4- کارگردانی انیمیشن، 5- طراحی 3405 هنرآموز نقشهکشی عمومی (معماری) -1 مبانی طراحی معماری، 2- نقشهکشی و ترسیم فنی، 3- ایستایی، 4- عناصر و جزئیات، 5- متره و برآورد، 6- اصول نقشهکشی به کمک کامپیوتر 3406 هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید) 3- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت ،( -1 تکنولوژی ماشینهای ابزار و کارگاه، 2- نقشهکشی ( 1 و 2 -5 علم مواد، 6- اندازهگیری دقیق ،(CNC) مصالح، اجزای ماشین)، 4- ماشینهای کنترل عددی
  • ۳۷۳
این وبگاه صرفاً جهت معرفی نمونه سوالات و بسته های کمک آموزشی استخدامی ایجاد شده و به هیچ سازمان ، نهاد ، اداره و یا ارگانی وابسته نیست .

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 98 ,نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1398